RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Placówek, ul. Rejowska 53/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 2510512, w imieniu którego działa Dyrektor – Elżbieta Azarowicz.
Inspektorem ochrony danych w Centrum Obsługi Placówek jest Pan Radosław Adamiec (email: r.ad@gazeta.pl).

Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Centrum Obsługi Placówek, w zakresie szeroko rozumianej działalności opiekuńczo – wychowawczej, a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie i mocy prawa ( art. 6 ust. 1 lit. b- lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit.a RODO)

  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, wynoszący (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań statutowych i załatwiania spraw w Centrum Obsługi Placówek
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

Komentarze są wyłączone.