Historia

 

Początki Domu Dziecka w Skarżysku – Kamiennej sięgają końca lat czterdziestych XX wieku. To właśnie wtedy instytucję przy ulicy Stefana Żeromskiego 38 założyły i prowadziły siostry zakonne „Skrytki”. 15 lutego 1951 roku instytucja przeszła pod nadzór Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach. Upaństwowienie placówki przyniosło zmianę jej lokalizacji – Dom Dziecka został przeniesiony do kamienicy mieszczącej się przy ulicy Moniuszki 17.
W placówce przebywało około pięćdziesięciu wychowanków. Warunki mieszkaniowe panujące w budynku nie były przystosowane do tak dużej ilości mieszkańców. Przez cały czas istnienia instytucji w tej kamienicy, pracownicy nieustannie borykali się wieloma niedogodnościami (brak kanalizacji, centralnego ogrzewania, podłączenia do sieci wodociągów). Budynek wymagał nieustannych remontów i modernizacji.
Druga połowa lat osiemdziesiątych przyniosła perspektywę rozwoju i rozbudowy Domu Dziecka. Zakupiony został plac o powierzchni 3500m2 i we współpracy z Instytutem Opiekuńczo – Wychowawczym w Warszawie, powstał plan wybudowania pięciu wolnostojących budynków, w których miało zamieszkać łącznie około osiemdziesięciu wychowanków. Przemiany ustrojowe, jakie nastąpiły w 1989 roku i wysoki koszt inwestycji spowodowały zarzucenie projektu.
W 1990 r. ostatecznie zrezygnowano z jego realizacji.

a (1000x694)

Kadra Domu Dziecka 1990 r

Starania dyrekcji, pracowników oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach doprowadziły ostatecznie w 1992 roku do zmiany lokalizacji placówki. Przeniesiono ją do budynku przy ulicy Rejowskiej 53. Nowa siedziba okazała się znacznie lepiej dostosowana do potrzeb wychowanków i pracowników. Po niezbędnej adaptacji stała się nowym domem dla naszych wychowanków.

W 2000 roku uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Dom Dziecka został przekształcony w Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. W skład Zespołu placówek wchodziły:
– placówka socjalizacyjna dla dzieci, których rodzice pozbawieni zostali całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej,
– ognisko wychowawcze,
– mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Na przełomie 2007 i 2008 roku uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego zlikwidowano ognisko wychowawcze oraz mieszkania chronione. W tym samym okresie Pani Dyrektor opracowała projekt dostosowania placówki do standardów europejskich i uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pozwoliło na generalny remont i przebudowę budynku. W wyniku tych zmian powstały dwa mieszkania autonomiczne, mieszkanie usamodzielnienia oraz hostel dla małoletniego z opiekunem. Na potrzeby wychowanków w placówce utworzono i wyposażono: m.in. siłownię, pracownię plastyczną, pokój dla gości, izolatkę i jadalnię. Dzięki hojności sponsorów oraz środkom finansowym wygospodarowanym przez placówkę, na podwórku powstał także plac zabaw dla dzieci.
Nasza placówka podlega stałemu doskonaleniu standardów w zakresie poprawy warunków bytowych dzieci i pracy wychowawczej. Wyposażamy pokoje dzieci w nowe meble, zabawki, książki itp. Zakupiliśmy także nowy samochód, dostosowany do potrzeb i wymagań placówki. Na przełomie lat 2010 i 2011 została ocieplona i odmalowana zewnętrzna część budynku oraz ogrodzenie. Większość modernizacji i działań podnoszących nieustannie standard placówki i komfort życia naszych podopiecznych była możliwa dzięki współpracy, dużemu wsparciu finansowemu i zaangażowaniu Powiatu Skarżyskiego. Naszą ambicją i priorytetem jest zapewnianie dzieciom coraz lepszych warunków życia , poczucia bezpieczeństwa i radości.

Komentarze są wyłączone.